Regulamin głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

na Koordynatorów Sejmików E-Parlamentu Wolnych Ludzi

Aktualizacja 5 listopada 2021

Wstęp

  1. Regulamin jest tymczasowy do czasu uchwalenia regulaminu docelowego i innych regulaminów głosowań.
  2. Kadencja Koordynatora trwa do 30.09.2022.
  3. W przypadku rezygnacji z funkcji Koordynatora przed upłynięciem kadencji, rozpisuje się ponowne wybory lub powołuje się bez wyboru nie dłużej niż na 7 miesięcy Tymczasowego Koordynatora
  4. Odwołanie Koordynatora może nastąpić przez wniosek, minimum 5 procent uprawnionych do głosowania. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu głosowania, zwykłą większością głosów.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

par. 1

1. Regulamin określa sposób głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej głosowaniem elektronicznym jako podstawowej formy głosowania.

2. Koordynatora Sejmiku wybiera się w głosowaniu w sposób jawny lub anonimowy w zależności od decyzji głosującego.

3. Organizatorem głosowania jest administracja strony wolniludzie.net

4. Protokół z tego głosowania przechowywany jest w formie cyfrowej na iVoting.pl lub na portalu innego podmiotu organizującego na poziomie technicznym wybory i jest publikowany i przechowywany na stronie wolniludzie.net

par. 2

1. Listy członków Sejmiku, uprawnionych do głosowania, zbierane są na wolniludzie.net i przesyłane są na iVoting.pl lub innego podmiotu celem odbycia tam głosowania.

2. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa organizator głosowania.

par.3

Do przeprowadzania wyborów przez Internet, na Koordynatorów oraz do innych głosowań, wykorzystywany jest portal iVoting.pl lub inny podmiot dysponujący odpowiednim oprogramowaniem.

par. 4

1. Aby głosowanie było ważne musi brać udział minimum 10 procent uprawnionych do głosowania.

2. Głos uznaje się za ważny, gdy dane podane przez głosującego podczas rejestracji na wolniludzie.net są zgodne z podanymi podczas zakładania konta na iVoting.pl lub inny podmiot obsługujący głosowania.

par. 5.

1. Organizator zarządza terminem rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

2. Czas trwania głosowania na Koordynatora sejmiku wynosi 14 dni, może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności. Decyzję podejmuje organizator.

Par. 6

Przed rozpoczęciem każdego głosowania elektronicznego dostępny jest instruktaż udziału w e-głosowaniu.

Rozdział II

Przeprowadzanie głosowania

Par. 7

W głosowaniach na Koordynatora Sejmiku trwających do 5 listopada 2021

każdy uprawniony do głosowania otrzymuje link do głosowania na adres email wskazany podczas rejestracji na wolniludzie.net (taki sam adres musi być podany przy rejestracji ivoting.pl.)

Par. 8

Głosujący podczas oddawania głosu może wybrać jedną z dwóch opcji. Pierwsza – wtedy na protokole z głosowania widnieje imię i nazwisko – jest to głosowani jawne. Druga – wtedy na protokole z głosowania  widnieje nick (nazwa użytkownika) – jest to głosowanie anonimowe.

Głosujący pragnący zachować anonimowość, podczas oddawania głosu, zaznaczają pole „Zagłosuj anonimowo za pośrednictwem nicku”.

Głosujący pragnący ujawnić dane osobowe, podczas oddawania głosu, zaznaczają pole „Wyrażam zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska oraz odpowiedzi, na którą oddałem głos, w protokole, do którego inni użytkownicy glosujący w konkretnym głosowaniu będą mieli dostęp oraz inne osoby trzecie.”

Nick podany podczas oddawania głosu musi być taki sam, jak nick (nazwa użytkownika) podany podczas rejestracji na wolniludzie.net. Na portalu ivoting.pl pojawia się też jako odpowiednik nicku określenie „pseudonim głosowania”. Tu wpisujemy swój nick.

Par 9

Ekran głosowania, zawiera następujące pola: Tytuł ankiety: Wybór kandydata na Koordynatora Sejmiku… . Pytanie: Kto ma zostać Koordynatorem Sejmiku (nazwa)? i dalej następuje lista nazwisk, z możliwością zaznaczenia tylko jednego, którego się popiera. Jest opcja wyboru głosowania jawnego i anonimowego. Koniec ekranu to klawisz zatytułowany „Zagłosuj”.

Par.10

  1. Każdy głosujący ma prawo wnieść uwagi pisemnie, na adres email Sejmiku.
  2. W przypadku wykrycia, istotnych wad w procesie głosowania, organizator może je zawiesić.
  3. Jeżeli głosujący stwierdzi, że na protokole jest inna odpowiedz, niż ta którą zaznaczył osobiście w głosowaniu, ma obowiązek powiadomić organizatora, który posiada środki techniczne, by zweryfikować ten fakt.
  4. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, organizator zawiesza wynik głosowania, do czasu wyjaśnienia.
  5. Obowiązuje zakaz głosowania przez daną osobę pod innymi nazwiskami.

Par. 11

Organizator niezwłocznie po zakończeniu głosowania i otrzymaniu protokołu od firmy iVoting publikuje go po sprawdzeniu jego poprawności technicznej na stronie internetowej wolniludzie.net

Po opublikowaniu jest 3 dni czasu na zgłaszanie protestów co do poprawności jego wyników.

Rozdział III

Postanowienie końcowe

Par. 12. Organizator głosowania zastrzega sobie wprowadzenie wszelkich zmian w Tymczasowym Regulaminie Głosowania oraz w innych zasadach działania  E- Parlamentu Wolnych Ludzi do czasu

przekazania wybranym organom E – Parlamentu tych uprawnień.

Par. 13.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Par. 14

Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie wolniludzie.net.