O nas

STRONA GŁÓWNA > O nas

Pierwszy w świecie E – Parlament Wolnych Ludzi (EP)

POLSKA 2021

To pierwszy w świecie społeczny Parlament, który może liczyć tysiące, a nawet miliony ludzi.

Wstęp

Projekt powołania E – Parlamentu Wolnych Ludzi to początek prawdziwej, oddolnej społecznej samoorganizacji ludzi oparty o zasady demokracji bezpośredniej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. To historyczna inicjatywa, która daje realne szanse odwrócenia

trwającej od lat, nie tylko w Polsce, ale prawie na całym świecie piramidy władzy.

Żyjemy w czasach, gdzie globalna oligarchia korumpując organizacje międzynarodowe i gremia kierownicze poszczególnych państw i jego instytucji dokonała bezprecedensowego ataku na najważniejsze prawa naturalne i konstytucyjne jednostki.

Na naszych oczach władza przymusza do udziału w eksperymentach medycznych, stosuje segregację biologiczną, świadomie niszczy warstwę średnią. Zmierza to do zbudowania nowej tyrani opartej o totalną kontrolę jednostki, monopol emisji pieniądza, gigantyczną koncentrację kapitału, mediów i nowoczesnych technologii.

W ostatnich dekadach postęp technologiczny w postaci cyfryzacji objął wszystkie dziedziny życia ludzi – poza jednym obszarem – nie objęto nią głosowań Suwerenów. Dzisiaj dziennie robi się w świecie miliardy przelewów na biliony dolarów, ale nigdzie na skalę społeczną nie „przelewa” się głosów, by stanowić prawo.

Dlaczego nie wykorzystano możliwości technologicznych do wypełniania konstytucyjnej zasady, że narody sprawują władzę bezpośrednio? Odpowiedź jest prosta: Sensem życia większości rządzących jest sianie strachu, kontrolowanie innych i pasożytowanie na wysiłku i pracy całych narodów.

Czas zakończyć ten rozdział naszej historii !!!

Uzasadnienie powołania Parlamentu Wolnych Ludzi

Polacy to ludzie miłujący wolność. Nie damy sobie jej odebrać. Obnażamy skandaliczne i bezprawne działania władz, ale rozpoczynamy też budować równoległą rzeczywistość wolnych ludzi poprzez tworzenie własnych struktur

samo rządzenia.

W Polsce jest coraz więcej przebudzonych osób, tworzę się nowe środowiska, grupy, organizacje pro wolnościowe, są też te, które działają od dawna jak np. Ruch Wolnych Ludzi. Wszyscy potrzebujemy miejsca by wzajemnie się spotkać, wysłuchać, przedyskutować a nawet spierać się o najważniejsze sprawy dla Polski i wreszcie demokratycznie, razem podejmować decyzję: co, jak i kiedy robimy.

Wielu z nas od lat postuluje wprowadzenie w Polsce zasad demokracji bezpośredniej. Przed laty działała tutaj Partia Demokracja Bezpośrednia, ale ta inicjatywa nie odniosła sukcesu. Wiele osób namawia do wzorowania się na doświadczeniach Szwajcarii w tym zakresie.

Popularne stało się hasło VIR, powstał lokalny Projekt Republika Ślężańska, w miastach nieśmiało realizuje się tzw. budżety obywatelskie, czy gdzieniegdzie wprowadza się skromnie elementy e-demokracji.

Zarówno powyższe hasła, projekty i postulaty jak i skromna praktyka rażąco odstają od dramatycznej sytuacji, gdy władza wykorzystując między innymi technologie cyfrowe coraz bardziej odbiera nam wolność.

Trzeba cyfryzacji służącej kontroli władzy nad człowiekiem przeciwstawić mechanizmy dające Nam kontrolę nad władzą.

Potrzeba nam w praktyce swoistego E- VIR-u !

Powstrzymanie działań globalistów w Polsce i oddanie Suwerenowi należnych mu

praw wymaga stworzenia wielkiej, kreatywnej, nowoczesnej siły społecznej zdolnej do przeciwstawienia się tej potężnej opresji. Dokonać chcemy wielkich, realnych zmian we wszystkich aspektach życia Polaków. Zaczynamy od budowania suwerennej, demokratycznej władzy tej części Polaków, którzy określają się jako Wolni Ludzie. Potrzebne jest nam powołanie reprezentacji większości osób i środowisk pro wolnościowych, bo tylko razem jednocząc siły zrealizujemy te cele.

Najlepszym , czy to w wymiarze indywidualnym, czy grupowym jest działanie polegające na zachowaniu swojej tożsamości i odrębności z jednoczesną możliwością wspólnego działania.

Formuła E-Parlamnetu spełnia ten warunek. Kształt naszego Projektu różni się zasadniczo od tego co znamy z historii demokracji. W Parlamencie WL zasiadać może nie setki osób,jak to było dotychczas, ale tysiące a nawet miliony Polaków. Dzięki e-głosowaniom, które są proste i można je realizować z każdego miejsca i o każdej porze będziemy mogli decydować na bieżąco o wszystkich naszych sprawach. Powołane przez nas organy koordynacyjne naszej wolnej izby ustawodawczej pełnić będą całkowicie służebną rolę wobec całego E – Parlamentu.

Starając się wprowadzić demokracją bezpośrednią w Nowej Polsce musimy najpierw na sobie przećwiczyć jej stosowanie. Inaczej bowiem, bez przygotowania kadr zdolnych do przeprowadzenia tego wszystkiego na tak wielką skalę, to się nie uda.

Naszą inicjatywę oficjalnie można nazywać, „projektem społecznym”. Faktycznie w jego ramach władzą stają się tam ci wszyscy, którzy rejestrują się w E – Parlamencie Wolnych Ludzi i uczestniczą w jego pracach i e- głosowaniach. Należeć do niego może każdy Polak zainteresowany w sprawowaniem władzy bezpośrednio.

Wiele razy słyszeliśmy, że iskra wyjdzie z Polski. Takich iskier będzie wiele.

Za jedną z nich uważamy inicjatywę powołania E – Parlamentu. To pierwsza tego typu inicjatywa na świecie.

Na jakich zasadach ma to działać?

Fundamentem powinno być prawo naturalne. Jego właściwy katalog zostanie w przyszłości przyjęty, by po potem, na jego gruncie ustanowić nowe zasady ustrojowe.

Jakie są cele Parlamentu Wolnych Ludzi?

  • integracja osób i środowisk akceptujących podstawowe, wspólne wartości
  • stworzenie miejsca do dyskusji, debat i swobodnych wypowiedzi
  • podjęcie pracy merytorycznej nad Projektem Nowej Polski, jej nowymi założeniami ustrojowymi
  • prowadzenie e-głosowań we wszystkich sprawach wymagających podejmowania decyzji
  • wyłonienie koordynatorów działań wolnych ludzi na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim
  • powołanie w przyszłości „rządu – światła” w odróżnieniu od znanego sformułowania „rząd cieni”
  • stworzenie warunków do ewentualnego powołanie wspólnego komitetu wyborczego w wyborach do obecnego Parlamentu i stworzenia w nim swojej reprezentacji jako Wolni Ludzie
  • powołanie różnego typu zewnętrznych instytucji służących torowaniu drogi do powstania Wolnej Polski, w tym Trybunału Narodowego przed którym sądzić będziemy przestępców III RP.
  • stworzenie warunków prawnych, moralnych i politycznych do wystąpienia Polaków jako „obywateli” polskich i państwa Polskiego z prywatnej korporacji
  • zarejestrowanej w Waszyngtonie pod numerem, do jakiej bez naszej wiedzy wpisano nas po „okrągłym stole” w 1989 roku.

Harmonogram powoływania i działania EP

Powoływanie E -Parlamentu Wolnych ludzi odbywać będzie się w 4 etapach.

I Etap 25 – 27 czerwca – XVIII Zlot Wolnych Ludzi „Harmonia Kosmosu”.

Pilotażowe rejestracje do programu ivoting poprzez stronę wolniludzie.net oraz pierwsze pilotażowe głosowania.

Otwarcie listy zgłoszeń kandydatów do Zespołu Doradców

II Etap od 1 lipca 2021 do 30 sierpnia 2021

Spotkania założycielskie ogniw regionalnych

(sejmików regionalnych) w 40 miastach Polski E-Parlamentu Wolnych Ludzi oraz zgłaszanie kandydatów na koordynatorów regionalnych EP oraz deklarowanie akcesu przez członków E-Parlamentu do tematycznych zespołów roboczych. Wybór tymczasowych pełnomocników regionalnych, którzy przygotują regionalne głosowania nad programem i koordynatorami regionalnymi.

III Etap 30 września – 31.XII 2021

Konstytuowanie się poprzez e-głosowania organów wewnętrznych EP

Wybór koordynatorów zespołów roboczych oraz koordynatorów ogólnych EP na poziomie ogólnopolskim.

IV Etap 1 stycznia 2022 – 30 czerwca 2022

Praca wewnętrzna poświęcona opracowaniu najważniejszych zasad funkcjonowania EP.

Zasady członkostwa i organizacji pracy EP do 1 stycznia 2022.

Zgłoszenie chęci zostania członkiem EP polega na przejściu procesu rejestracji. Rejestracja do EP nie oznacza, że trzeba się rejestrować jako członek RWL , ale do końca 2021 roku rejestracje do EP odbywać się będą poprzez stronę www.wolniludize.net. Rejestracja do tej strony nie jest tożsama z rejestracją do EP.

Dla osób rejestrujących się do Ruchu Wolnych Ludzi na www .wolniludzie.net oznacza automatyczną rejestrację do EP . Czyli powtórzmy: można zostać członkiem EP – rejestrując się tylko w systemie głosowań ivoting.

W okresie tym wszystkie głosowania potwierdza i uruchamia inicjator Projektu EP.

Członkowie regionalnych ogniw EP mogą zgłaszać wnioski dotyczące problematyki danego regionu przy poparciu danego wniosku przez 20 procent wszystkich zarejestrowanych w danym regionalnym Sejmiku. Organizator może inicjować samodzielnie glosowania.

Każdy, w każdej chwili może wycofać się z bycia członkiem EP. Wystarczy wylogować się z systemu głosowania. Nie ma przymusu brania udziału we wszystkich e-głosowaniach, ale jeżeli do 1 stycznia 2021 r. dany Suweren nie weźmie udziału w żadnym głosowaniu to jego członkostwo ulega zawieszeniu.

Szczegółowy regulamin zostanie przedstawiony w terminie późniejszym

i będzie efektem dyskusji na spotkaniach w całej Polsce w okresie lipiec-sierpień 2021.

Najważniejsze uprawnienia do zarządzania zostaną przekazane właściwym, wybranym organom po przekroczeniu 8 000 zarejestrowanych członków -Suwerenów. EP.

Zapraszamy do wielkiego, bezprecedensowego edukacyjnego i społecznego

przedsięwzięcia, które radykalnie zmieni filozofię rządzenia.

Opracowanie

Janusz Zagórski

Sobótka 20.06.2021

Odsłuchaj tekst jako plik audio MP3