Wybory do naczelnego organu koordynującego pracę E – Parlamentu Wolnych Ludzi 20 grudnia 2021 – 27 stycznia 2022 r.

Rola i zadania Krajowej Rady Koordynacyjnej (KRK) E – Parlamentu Wolnych Ludzi Regulamin wyborów do KRK

§1
Informacje Ogólne

 1. Krajowa Rada Koordynacyjna (KRK) jest najważniejszym organem wykonawczym E – Parlamentu Wolnych Ludzi.
 2. Organ ten wybierany jest przez wszystkich zarejestrowanych na dany okres członków
 3. E – Parlamentu Wolnych Ludzi na portalu wolniludzie.net
 4. Zgłaszanie na kandydatów do KRK rozpoczyna się 20 grudnia 2021 roku i trwa do 30 grudnia 2021 do godziny 12.00. Składanie podpisów poparcia po kandydaturą kończy się 31 grudnia 2021 do 12.00.
 5. Ostateczną, zweryfikowaną, oficjalną Listę kandydatów do KRK Organizator ogłasza na portalu wolniludzie.net do dnia 3 stycznia 2022 roku.
 6. Wybory spośród zatwierdzonej przez Organizatora listy kandydatów na członków Krajowej Rady Koordynacyjnej rozpoczynają się z dniem 10 stycznia (pn.) 2022 roku i kończą się o godzinie 20.00 w dniu 27 stycznia (czwartek) 2022.
 7. Oprócz wyborów do KRK dołączone są w tym głosowaniu dodatkowe pytania na różne merytoryczne zagadnienia przygotowane przez Organizatora. Mają one charakter sondażowy, ale odpowiedź na nie jest wymagana klauzulą ważności oddanego głosu.
 8. Kadencja członków tego organu trwa do 31 grudnia 2022.
 9. KRK składa się z 12 osób i jest organem kolegialnym podejmującym decyzje poprzez zwykła i kwalifikowaną większością głosów przy frekwencji minimum 75% jej członków.
 10. Wybrani członkowie KRK stają się automatycznie członkami założycielami
 11. Stowarzyszenia E – Parlamentu Wolnych Ludzi, którego statut ściśle jest związany z realizowaniem pomocy dla środowisk społecznych rozwijających cyfryzację procesów demokratycznych.
 12. Organizacja pracy tego gremium opiera się podziale zadań i obszarów tematycznych pomiędzy jego członkami. Obrady prowadzi rotacyjnie kolejna osoba z wybranego składu. Pracę Krajowej Rady Koordynatorów szczegółowo określa odrębny Regulamin.

§2
Zadania Krajowej Rady Koordynacyjnej E – Parlamentu Wolnych Ludzi

 1. Koordynowanie prac całego E – Parlamentu
 2. Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad Statutem i całościowym kształtem E – Parlamentu, celami i strategią działania – podjęcie natychmiastowych działań rejestrujących Stowarzyszenie mające reprezentować interesy społeczności E -Parlamentu
 3. Zgłaszanie i wdrażanie do realizacji własnych projektów głosowań oraz wniosków głosowań zgłaszanych przez inne podmioty do tego uprawnione
 4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad administratorami e-głosowań oraz moderowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi obsługującymi e-wybory
 5. Reprezentowanie Parlamentu na zewnątrz wobec ogólnopolskich środowisk pro wolnościowych, organizacji społecznych i instytucji i wszelkich podmiotów prawnych
 6. Reprezentowanie całego EP wobec organizacji, środowisk i instytucji zagranicznych
 7. Wspieranie integracji różnych środowisk pro wolnościowych, patriotycznych, alternatywnych min. poprzez zapraszanie ich do udziału w życiu E – Parlamentu – szeroko rozumiane działania marketingowe promujące idee demokracji bezpośredniej i sam EP
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem strony wolniludzie.net
 9. Moderowanie prac merytorycznych związanych z tworzeniem Republiki Wolnych Ludzi, wspieranie prac nad Czterema Filarami Nowej Polski
 10. Wspieranie działań Sejmików i lokalnych inicjatyw
 11. Dbanie o dobrą komunikację i współpracę pomiędzy wewnętrznymi ogniwami EP, moderowanie aktywności członków na Discord i innych komunikatorach
 12. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad sprawami finansowymi.

§3
Regulamin głosowania na członków Krajowej Rady Koordynacyjnej E – Parlamentu Wolnych Ludzi

 1. Kandydatem do Krajowej Rady Koordynacyjnej (KRK) może być członek E – Parlamentu, który jest jednocześnie członkiem jednego z 41 oficjalnie powołanych Sejmików i zarejestrował się jako kandydat do 30 grudnia 2021 roku do g. 12.00 na portalu wolniludzie.net. Składanie podpisów poparcia po kandydaturą kończy się 31 grudnia 2021 do 12.00. Osoba ta musi posiadać obywatelstwo polskie i mieć skończone 16 lat.
 2. Do zatwierdzenia zgłoszenia na Kandydata niezbędne jest: zarejestrowanie swojej kandydatury na portalu wolniludzie.net poprzez wypełnienie zamieszczonej tam Ankiety i pozyskanie na niej rekomendacji przynajmniej 10 członków EP oraz potwierdzeniu przestrzegania treści niniejszego dokumentu: „Rola i zadania Krajowej Rady Koordynacyjnej (KRK). E – Parlamentu Wolnych Ludzi. Regulamin wyborów do KRK”. Ostateczną, zweryfikowaną, oficjalną Listę kandydatów do KRK Organizator ogłasza na portalu wolniludzie.net do dnia 3 stycznia 2022 roku.
 3. Bezpośrednie wybory spośród zatwierdzonej listy kandydatów na członków Krajowej Rady Koordynacyjnej rozpoczynają się z dniem 10 stycznia 2022 roku i kończą się o godzinie 20.00 w dniu 27 stycznia 2022.
 4. W wyborach obsadzanych jest 12 miejsc w KRK. O tym, kto został wybrany do tego gremium decyduje liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów od największej po najmniejszą spośród 12 pierwszych.
 5. W przypadku, gdyby w tych wyborach wymaganą ilość głosów osiągnęło więcej niż 2 kandydatów z jednego Sejmiku, każdy powyżej tej liczby 2 automatycznie nie będzie wliczany do tego wybranego składu.
 6. Obowiązująca minimalna frekwencja w tych wyborach wynosi 15 procent składu E – Parlamentu liczonego na moment zakończenia wyborów.
 7. Po zakończeniu wyborów 27 stycznia 2022 roku niezwłocznie ogłaszany jest imienny Protokoły z głosowania. Do 30 stycznia 2022 można zgłaszać uwagi i protesty wyborcze do Organizatora Głosowania. Po tym terminie następuje oficjalne ogłoszenie wyników wyborów do KRK.
 8. W przypadku rezygnacji z funkcji członka KRK przed upłynięciem kadencji w miejsce na powstałym vacacie wchodzi kolejna osoba z najlepszym wynikiem w ostatnim głosowaniu. Jeżeli jednak co najmniej 5 procent składu E-Parlamentu zgłosi w terminie do 7 dni od daty rezygnacji danego członka wniosek o rozpisanie wyborów na to wolne miejsce należy je przeprowadzić.
 9. Członek KRK może być odwołany na wniosek tego gremium, wniosek Zgromadzenia Koordynatorów Sejmików lub na wniosek 5 procent składu E – Parlamentu. Wniosek o odwołanie głosowany musi być w całym E-Parlamencie i decyzja zapada zwykłą większością głosów przy 15 procentowej minimalnej frekwencji.

§4
Zasady głosowania

 1. Regulamin określa sposób głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Członków KRK mają prawo wybierać tylko członkowie E .– Parlamentu zarejestrowani na portalu wolniludzie.net
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub anonimowy w zależności o decyzji głosującego.
 4. Organizatorem głosowania jest administracja strony wolniludzie.net nazywana Organizatorem a realizatorem tego głosowania jest firma iVoting
 5. Oficjalna lista uprawnionych do głosowania przechowywana jest na portalu wolniludzie.net i przesyłana jest do głosowania na oprogramowaniu firmy iVoting
 6. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Organizator głosowania.
 7. Głos uznaje się za ważny, gdy dane podane przez głosującego podczas rejestracji na wolniludzie.net są zgodne z podanymi podczas zakładania konta na iVoting.pl
 8. Akt głosowania członkowie E – Parlamentu mogą odbyć poprzez otwarcie linku kierującego do głosowania w wysłanym w e-mailu lub poprzez zalogowanie się na swój profil.
 9. Przed rozpoczęciem głosowania opublikowany będzie na wolniludzie.net instrukcję do głosowania
 10. Głosujący podczas oddawania głosu może wybrać jedną z dwóch opcji.
  a) głosuje JAWNIE podając imię i nazwisko
  b) głosuje ANONIMOWO zaznaczając pole: Zagłosuj anonimowo za pośrednictwem Nicku (pseudonimu).
 11. Organizator niezwłocznie po zakończeniu głosowania i otrzymaniu protokołu od firmy iVoting publikuje go po sprawdzeniu jego poprawności technicznej na stronie internetowej wolniludzie.net
 12. Protesty i uwagi dotyczące głosowania należy wnosić na adres e-mail: kontakt@wolniludzie.net. Do każdego wniosku należy dosłać e-mail z potwierdzeniem oddania głosu zawierający dane identyfikującego głosującego oraz indywidualny protokół potwierdzający oddanie głosu.

§5
Sposób zaznaczania kandydatów na liście wyborczej

 1. Za ważny głos uznaje się zaznaczenie minimum jednego, a maksymalnie dwunastu nazwisk na liście kandydatów.
 2. System do głosowania nie pozwoli oddać ważnego głosu, gdy nie zaznaczymy ani jednej osoby lub gdy będziemy chcieli zaznaczyć więcej niż dwanaście osób. Zaznaczamy więc jednego, dwóch, trzech, aż do dwunastu kandydatów, w zależności od decyzji głosującego.
 3. W ankiecie do głosowania, będą zawarte dodatkowe pytania, które trzeba obowiązkowo również wypełnić, aby głos był ważny.

§6
Postanowienie końcowe

 1. W przypadku wykrycia, istotnych wad w procesie głosowania, organizator może je zawiesić, zmienić jego termin, zasady i przebieg.
 2. Po opublikowaniu Protokołu z głosowania, jeżeli jego uczestnik zobaczy różnicę pomiędzy jego odpowiedziami a tym co widnieje na Protokole powinien natychmiast powiadomić Organizatora i skorzystać z procedury protestu.
 3. W przypadku potwierdzenia istotnych nieprawidłowości, organizator zawiesza wynik głosowania, do czasu wyjaśnienia.
 4. Obowiązuje zakaz wielokrotnego głosowania używając do tego nie swoich nazwisk czy pseudonimów lub adresów e-mail i telefonów.
 5. Organizator głosowania zastrzega sobie wprowadzenie wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie Głosowania oraz w innych zasadach działania E- Parlamentu Wolnych Ludzi do czasu wybrania i ukonstytuowania się KRK.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie wolniludzie.net.

Aktualizacja dokumentu:

Wersja 7 z 7.01.2022

Wersja 6 z 31.12.2021

Wersja 5 z 30.12.2021

Wersja 4 z 29.12.2021

Wersja 3 20.12.2021

Skład techniczny i opracownie HTML : Tomasz Kalinowski