Szokującę odpowiedzi na piśmie i rozmowa telefoniczna przeprowadzona z prawnikiem działu prawnego Ministerstwa Zdrowia, który potwierdza, że rozporządzenie ws. noszenia maseczek jest niezgodne z zasadami systemu prawnego obowiązującą w Polsce.

Władza wykonawcza postanowiła sobie uzurpować prawo do jego stanowienia. A więc jest to czyn, który obliguje do postawienia przed Trybunałem Stanu polityków rządu PiS, bo oni stworzyli ten „babol” prawny. W dodatku za brak noszenia maseczki karze się Polaków i straszy konsekwencjami prawnymi. Zarządzanie strachem jak w czasach komunistycznego terroru stalinowskiego w PRL.

To jednak nie jedyne nadużycie! Udowodnił to udowodnił Kamil Świątek, który zadał pytania Ministerowi Zdrowia o czym pisaliśmy tutaj.

Jak ustalili dziennikarze Pressmania.pl wkurzony Obywatel nie wytrzymał medialnej propagandy i skierował do resortu kierowanego przez prof. Łukasza Szumowskiego 26 pytań i domaga się wyczerpujących odpowiedzi. – „Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) niniejszym wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej aktualnej sytuacji w kraju, związanej z działaniem Ministra Zdrowia w następującym zakresie (…). Wnioskowaną informację (publiczną – przyp. red.) proszę przesłać w postaci wyczerpujących odpowiedzi na każde z powyższych pytań w formie elektronicznej pod podany w polu nadawcy adres mailowy” – pisze Kamil Świątek w e-mailu skierowanym do Ministerstwa Zdrowia.

Na skierowane pytania odpowiedział jeden z dyrektorów w Ministerstwie Zdrowia, ale jego odpowiedzi są ciekawe i szkoujące. Okazuje się bowiem, że gdy Premier Morawiecki mówił o pandemii koronawirusa w odwrocie, to zmieniano rozporządzenia pandemiczene i zaostrzano restrykcje omijając prawo parlamentu do stanowienia ustroju prawnego w Polsce. Warto przeczytać tą szokującą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek o informacje publiczna K.Świątek w PDF.

Pełna treść dokumentu poniżej:

Warszawa, 04 września 2020 r.

DSW.0620.2.2020.MS

Pan
                     Kamil Świątek

Szanowny Panie,
W odniesieniu do złożonego przez Pana do Ministerstwa Zdrowia wniosku o informację
publiczną, Departament Dialogu Społecznego uprzejmie informuje, że kwestie objęte
pytaniami od nr 1 do nr 10 włącznie, drugą częścią pytania nr 15, pytaniami od nr 16 do
nr 23 oraz pytaniami nr 25 i 26 nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429
z późn. zm.).

Odnośnie pytania nr 11 (Czy to prawda, że NFZ płaci szpitalom potrójnie za każdego
pacjenta ze zdiagnozowanym zakażeniem COVID-19?) Departament informuje, że
katalog świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wraz z ich wyceną jest określany w drodze zarządzeń Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Zarządzenia te są
powszechnie dostępne na stronach internetowych Centrali NFZ pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/.

Odnośnie pytania nr 12 (Kto w Ministerstwie Zdrowia zadecydował o wyborze firmy
Quantron z Łazów pod Warszawą, należącej do byłego oficera WSI Andrzeja
Kowalczyka, który kupił w Chinach nic nie warte maski po dwa złote a potem sprzedał je
KGHM-owi i Lotosowi po osiem złotych?) Departament informuje, że Ministerstwo
Zdrowia nie było organizatorem tej transakcji.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że została ona zrealizowana na zlecenie
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, na podstawie których KGHM Polska Miedź S.A. została zobowiązana do
nabywania m.in. wyrobów medycznych i dostarczania ich do podmiotów wskazanych
przez Ministra Zdrowia.

Odnośnie pytania nr 13 (Kto zdecydował o kupnie przez firmę Argenta w Turcji tak
zwanych testów przesiewowych po 80 złotych a następnie zakupieniu ich przez
Ministerstwo Zdrowia po 230 złotych?) Departament informuje, że ewidencja zakupów
Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemia COVID-19 jest powszechnie dostępna
pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/covid—ewidencja-zakupow.

Od firmy Argenta Sp.z o.o. zakupiono 100 tys. testów i izolatorów RNA za łączną kwotę 7 mln 074
rys. zł (pozycja nr 177 w ewidencji zakupów) oraz 61 tys. 440 końcówek do pipet za
łączną kwotę 20 tys. 523,88 zł (pozycja nr 197).

Należy nadmienić, że zakup realizowany był w warunkach oczywistej i niezwykle pilnej
potrzeby udzielenia wsparcia polskiej służbie zdrowia w warunkach szczególnych –
zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego o wielkiej skali, wywołanego pandemią COVID-19.
Decyzja została podjęta i zrealizowana w celu zdecydowanie zgodnym z interesem
publicznym – ratowania życia i zdrowia polskich obywateli. Dodatkowo, w odniesieniu do
tematu zakupu testów należy zwrócić uwagę na kilka innych istotnych elementów.
Pierwszym z nich jest ich dostępność. Pierwsze testy zostały zakupione jeszcze w lutym,
gdy ich dostępność była dramatycznie ograniczona. Dostawy pochodziły z Wielkiej
Brytanii, Turcji i Hiszpanii – choć kraj pochodzenia testów nie miał wówczas znaczenia.
Należy zaznaczyć, że laboratoria w naszym kraju zostały odpowiednio wyposażone
i były gotowe do wykonywania badania, zanim koronawirus dotarł do Polski. Stan ten
utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Dzięki działaniom podejmowanym przez
Ministerstwo Zdrowia, przez cały okres trwania pandemii, nigdy nie zabrakło testów ani
innych elementów do diagnostyki (np. izolatorów RNA, wymazówek itd.). Zachowana
jest pełna przepustowość laboratoriów i ciągłość dostaw.

Odnośnie pytania nr 14 (Kto podjął decyzję o kupnie respiratorów od handlarza bronią,
powiązanego ze służbami i międzynarodowymi terrorystami?) Departament informuje,
że – o czym opinia publiczna była wielokrotnie informowania w ciągu ostatnich tygodni –
firma E&K – jako w tym czasie, tj. kwietniu br., jedyna – przedstawiła Ministerstwu Zdrowia
ofertę zakupu respiratorów i jednocześnie uzyskała pozytywną rekomendację CBA.

Jednocześnie Departament przypomina, że – o czym także opinia publiczna była już
informowana – że po dostarczeniu przez E&K 200 szt. respiratorów umowa z nią została
przez Ministra Zdrowia rozwiązana a kontrahent rozpoczął spłacanie należności
pozostałej po rozliczeniu transakcji.

Departament przypomina również, że wspomniana transakcja jest badana w ramach
postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową
w Warszawie.

Odnośnie pierwszej części pytania nr 15 (Kto pana zaprosił na konferencję Ipmact’17
trzy lata temu…) Departament zwraca uwagę, że w okresie, gdy w Krakowie odbywał
się Kongres Ipmact’17 (31 maja – 1 czerwca 2017 r.) Pan prof. dr hab. Łukasz
Szumowski sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Informacją o podmiocie, który do uczestnictwa w w/w wydarzeniu zaprosił
członków kierownictwa wspomnianego resortu, powinno więc dysponować Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnośnie pytania nr 24 (Na jakiej podstawie prawnej wydaje pan zarządzenie, które
nakazuje zasłanianie ust i nosa przez wszystkich obywateli, czyli również osoby, co do
których nie występuje uzasadnione podejrzenie zarażenia czynnikiem chorobotwórczym
lub kontaktu z osobą, zarażoną takim czynnikiem?) Departament informuje, że
obowiązek zasłaniania nosa i ust jest wprowadzony nie zarządzeniem Ministra Zdrowia,
lecz w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b
pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Na dzień
przygotowania niniejszej odpowiedzi jest to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z póżn.zm.).

Z poważaniem,
Jakub Bydłoń
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Więcej w tej sprawie możecie wysłuchać w audycji KChT Radio Ludzi Rozsądnych z 8.10.2020 r. (słuchaj tutaj), którą prowadzi Piotr Wroński i dokładnie analizuje rozmowę z działem prawnym, ale także odpowiedzi uzyskane z Ministerstwa Zdrowia. Wyłania się z niej szokujący obraz stanowienia restrykcyjnego prawa w sposób niezgodny z Konstytucją RP oraz trójpodziałem władzy w III RP. Wniosek jaki nasuwa sie z tego materiału jest jeden: politycy Zjednoczonej Prawicy rządzący obecnie Polską nie unikną w przyszłości Trybunału Stanu. To tylko kwestia czasu!

Musimy przeżyć ten czas pandemii! – „COVID to poważna sprawa i powinniśmy zrobić wszystko, by ocalić społeczeństwo. Mówiłem o tym w marcu! Niestety, trzeba trochę pocierpieć, ale po to, by tę bandę potem rozliczyć! Nie bądźmy jak oni! Bądźmy patriotami i bądźmy uczciwi wobec siebie! Pamiętajcie! To oni doprowadzili do tego! Pamiętajcie też, ze nawet w masce nie musisz być niewolnikiem. Niech Żyje Polska. Ta prawdziwa, a nie ich!” – podkreśla Piotr Wroński, redaktor naczelny KChT Radio Ludzi Rozsądnych.

pressmania