Wraca projekt ws. bezkarności urzędników “walczących” z Covid-19. Konfederacja: ponownie zrobimy co w naszej mocy, by to zablokować

Podczas konferencji prasowej Konfederacja zaprotestowała przeciwko procedowaniu forsowanych przez PiS przepisów znoszących odpowiedzialność karną urzędników, którzy w celu przeciwdziałaniu COVID-19 naruszają obowiązki służbowe.

W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy dotyczący m.in. zapobiegania i zwalczania COVID-19. Co zdumiewające jeden z przepisów przewiduje, że osoba łamiąca prawo w imię walki z COVID-19 nie popełnia przestępstwa.

Oto dokładne brzmienie szokującego przepisu:

“Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Konfederacja od samego początku sprzeciwia się skandalicznemu przepisowi i wzywa opinię publiczną do mobilizacji w tej sprawie.

Na specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele Konfederacji Robert Winnicki, Janusz Korwin-Mikke i Włodzimierz Skalik w mocnych słowach skrytykowali projekt PiS.

– To jest ustawa, która narusza podstawowe zasady działania prawa; to jest coś, co po prostu jest uniewinnieniem wszelkich przestępczych działań urzędników państwowych

– mówił na konferencji prasowej Janusz Korwin –Mikke.

Zobacz też: Szokujący projekt PiS. Będzie można łamać prawo “walcząc” z koronawirusem? “Totalitaryzm plus”

– Zaproponowane przez PiS przepisy mają na celu zapewnić bezkarność urzędnikom, którzy dopuszczają się nie tylko błędów, ale dopuszczają się przestępstw, malwersacji, błędów, które kosztują setki milionów albo miliardów polskiego podatnika. W zeszły piątek projekt został odrzucony na posiedzeniu plenarnym Sejmu, na wniosek zresztą naszego posła, jednego z naszych liderów Grzegorza Brauna, ale ten projekt jest dalej procedowany. Przeszedł pozytywnie przez Komisję Finansów Publicznych i dlatego dzisiaj Konfederacja znów zdecydowanie protestuje przeciwko takim praktykom, przeciwko temu projektowi, przeciwko takiemu prawu

– powiedział Robert Winnicki.

Czytaj także: Sejm przeciwko procedowaniu szokującego projektu PiS ws. bezkarności urzędników “walczących” z Covid-19

Facebook Konfederacja, Nczas.com, Twitter Konfederacja, Portalsamorzadowy.pl, YouTube Konfederacja TV /GG/ Fot. Twitter Konfederacja

Druk nr 539      
 Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IX kadencja

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie
art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:
– o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy panią poseł Annę Milczanowską.
 
 (-)  Waldemar Andzel;  (-)  Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)  Ryszard
Bartosik;  (-)  Barbara Bartuś;  (-)  Joanna Borowiak;  (-)  Waldemar Buda;  (-)  Lidia
Burzyńska;  (-)  Kazimierz Choma;  (-)  Przemysław Czarnecki;  (-)  Anita
Czerwińska;  (-)  Zbigniew Dolata;  (-)  Przemysław Drabek;  (-)  Jan
Duda;  (-)  Jarosław Gonciarz;  (-)  Czesław Hoc;  (-)  Zbigniew Grzegorz
Hoffmann;  (-)  Piotr Kaleta;  (-)  Henryk Kowalczyk;  (-)  Krzysztof Janusz
Kozik;  (-)  Leonard Krasulski;  (-)  Jacek Kurzępa;  (-)  Anna Kwiecień;  (-)  Krzysztof
Lipiec;  (-)  Grzegorz Lorek;  (-)  Jerzy Małecki;  (-)  Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska;  (-)  Jan Mosiński;  (-)  Kazimierz Moskal;  (-)  Teresa
Pamuła;  (-)  Bolesław Piecha;  (-)  Elżbieta Płonka;  (-)  Marcin Porzucek;  (-)  Paweł
Rychlik;  (-)  Sławomir Skwarek;  (-)  Kazimierz Smoliński;  (-)  Agnieszka
Soin;  (-)  Marek Suski;  (-)  Krzysztof Szulowski;  (-)  Ewa Szymańska;  (-)  Adam
Śnieżek;  (-)  Krzysztof Tchórzewski;  (-)  Ryszard Terlecki;  (-)  Sylwester
Tułajew;  (-)  Grzegorz Wojciechowski;  (-)  Grzegorz Adam Woźniak;  (-)  Tomasz
Zieliński.
Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt
USTAWA
z dnia …
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.  1)  ) wprowadza się
następujące zmiany:
1) po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza
obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez
naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub
byłoby istotnie utrudnione.”;
2) w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12,
art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1)  Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

UZASADNIENIE
Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga szczególnych
rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące czynności mające na
celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem niewystarczającym środkiem
do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza o COVID-19 jakkolwiek jest coraz
większa, to wciąż niedostateczna, aby móc przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie
zakażonych. W stanie epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne
staje się zatem inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia
z obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie niezbędnych
do osiągnięcia zakładanego celu.
Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych
lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby
zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu nawiązuje do konstrukcji stanu
wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem spełnienie zasady subsydiarności,
tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego celu w inny sposób nie było możliwe lub było
istotnie zagrożone. W proponowanym rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu
społecznego.
Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje ustawę obowiązującą
w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest względniejsza dla sprawcy. Nie
pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis znajdzie zastosowanie do czynów
popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu. Nie można uznać, że względniejsze
dla sprawcy będą przepisy inne niż te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej
sprawie spełnione zostały stosowne przesłanki.
W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.
Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą mieć
swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony życia ludzkiego
nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też zagrożenie dla zdrowia i życia

ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i konieczność podejmowania niezwłocznie
wszelkich działań przeciwdziałających temu stanowi, wydaje się być wystarczającym
uzasadnieniem dla określenia terminu wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu
ogłoszenia tego aktu prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do
regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości wykonywania pracy
zdalnej.
Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.
Projekt ustawy  nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E9EBDA28C541A8A2C12585CE0031C314/%24File/539-004.pdf

0 Comments

Nie ma jeszcze komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top