POLSKA! Powołano zespół do zakupu szczepionki!

Powołano zespół do zakupu szczepionki koronawirusowej

“Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw zakupu szczepionki przeciwko chorobie COVID-19, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest:
1) dokonanie oceny zasadności zakupu przez Rzeczpospolitą Polską poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2;

2) dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki, albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych;

3) monitorowanie sytuacji międzynarodowej w przedmiocie dostępności szczepionki albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w tym w aspekcie procedur dopuszczania do obrotu oraz faktycznej dostępności rynkowej;

4) opracowanie rekomendacji dotyczących wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 114/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, w zakresie obliczenia zapotrzebowania na szczepionkę w ramach poszczególnych umów oraz zasadności odstąpienia od poszczególnych umów”.

Ciekawy jest punkt 2, gdzie w posiedzeniach będą mogli uczestniczyć zewnętrzni eksperci, czyli przedstawiciele koncernów farmaceutycznych:

“2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez
Przewodniczącego”.

Dziwny jest ten punkt:

“§ 7. Osoby wymienione w § 3 zachowują w poufności informacje, jakie powezmą w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu”.

Jakie mogą być poufne informacje przy wyborze szczepionki?

Zespół powinien skupić się nad wyborem najbezpieczniejszej szczepionki, dopytać producentów o jej skład i ewentualne skutki uboczne. 

Co tu może być tajnego, ukrywanego przed narodem?

Robert Brzoza

źródło informacji: dziennikmz.mz.gov.pl

 

Liczba komentarzy: 1

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top