Jakie rozporządzenia są niezgodne i sprzeczne z prawem? Manipulacja rządu i mediów. Artykuł prawniczy.

Zapraszamy do przeczytania artykułu prawniczego udostępnionego dzięki kancelarii Lega Artis. Informacje te kierujemy do przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak bronić się w przypadku kontroli policji czy sanepidu – wiedza to nasza największa broń! Na dowód przykłady i artykuł, w którym wymieniono nielegalne obostrzenia rządu w związku z epidemią. Prawo jest po stronie obywateli, co potwierdziły wyroki sądów. To rząd dopuszcza się nieprzestrzegania prawa! Czytajcie i rozpowszechniajcie! Wspólnie walczmy o wolność!

“Postanowiliśmy w jednym artykule zebrać to, co jest niezgodne z prawem tak abyście mogli to zawsze posiadać przy sobie w razie nagłej potrzeby a nie szukać w stresie podstawy prawnej, jaka usprawiedliwia Wasze działanie czy też zachowanie podczas kontroli policji czy sanepidu.

Noszenie masek – niezgodne z prawem, ponieważ nadal obowiązek ten wywodzi się z rozporządzenia a nie ustawy.

Spójrz:

Regulacja obowiązku zasłaniania ust i nosa, jaka wynika z nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń z mocą od dnia 29.11.2020 roku, opublikowana w (Dz. U. Poz. 2112) następuję zgodnie dodanym zapisem na podstawie art. 46b) punkt: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu” i żądam umorzenia postępowania.

W tym miejscu wskazujemy prawidłowy zapis tej deregulacji:

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”

Zatem naszym zdaniem obowiązek powstaje z Rozporządzenia a zatem nadal jest sprzeczny z prawem. Należy też zwrócić uwagę na to że przy ilości obostrzeń jakie obowiązują i ograniczają nam konstytucyjną wolność aby one miały podstawę prawną należałoby wprowadzić stan wyjątkowy.

Można też podjąć próbę obrony powołując się na art 39 Konstytucji RP który mówi o tym że aby wykonać na czyimś ciele eksperyment medyczny do jakiego można przyporządkować maskę należy uzyskać na to zgodę tej osoby. Wszakże nie ma udowodnienia na to że maska daje zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zabójczego wirusa i obecnie jest eksperymentem. 😀😀😀😀😀😀

Kary Administracyjne – obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.

Zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej.

Zakaz zgromadzeń w czasie stanu epidemii – niezgodny z prawem gdyż jedynie przy ogłoszeniu w Polsce stanu wyjątkowego istniałaby podstawa prawna do zakazania zgromadzeń i strajków.

Patrz Wyrok: Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, w sprawie IV W 455/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1847/20.

Zakaz przemieszczania się niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem, ponieważ narusza on art. 31 ust 3 Konstytucji RP tak stwierdził SR w Kościanie w sprawie II W 71/20 stwierdzając, iż zakaz przemieszczania się mógłby być jedynie wprowadzony na terenie RP w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Kwarantanna dla powracających – niezgodna z prawem, ponieważ nie można zdrowego człowieka zaliczyć do grona podejrzanych bez podstawy prawnej. Zgodnie z art. 2 ust 20 21 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) z późn. zm. za osobę chora uznaje się jedynie osobę z potwierdzonym klinicznie zakażeniem a za podejrzaną osobę, jaka nie posiada potwierdzonego klinicznie zakażenia, lecz posiadała bezpośredni kontakt ze źródłem zakażenia.

Kara administracyjna za nie przestrzeganie nie obowiązuje gdyż sanepid jak wynika z pkt. 2 nie posiada obecnie mocy prawnej do karania obywateli.

Zakaz prowadzenia działalności, jaki (NIE)rząd wprowadza od marca 2020 roku niezgodny z prawem. Tak orzekł WSA w Opolu w wyroku II SA/OP 219/20. Sąd ten zastrzegł, iż zakaz taki mógłby być wprowadzony jedynie w przypadku gdyby rząd ogłosił na terenie RP stan klęski żywiołowej.

Zatem jak wynika z powyższego jedynie przy wprowadzeniu stanu wyjątkowego (NIE)rząd mógłby nam fundować takie atrakcje.

NIE DAJ ZROBIĆ Z SIEBIE NIEWOLNIKA NA PODSTAWIE PRAWA, JAKIE NIE JEST PRAWEM.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Anonimowe wsparcie bitcoin:

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9

Wsparcie paypal:

paypal.me/legaartis

Dane do przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe. “

Źródło: https://legaartis.pl/blog/2021/01/09/wykaz-obostrzen-niezgodnych-z-prawem/?fbclid=IwAR3ftUIzewct9L6JuGkDgDLfcK-8dP1j5GhULo22o0r8WtxPtJ15-HAu718

Autor

More by Autor 

Share

Liczba komentarzy: 1

  • POKORA, to taki STAN ŚWIADOMOŚCI, w którym człowiek uświadamia sobie, że NIC nie WIE i NIC nie ROZUMIE z życia. Wtedy ‘do akcji wkracza DUCH ŚWIĘTY’ i docierające do nas “od wewnątrz” poczucia/przeczucia STOPNIOWO zaczynają nabierać sensu, ponieważ ‘pałeczkę rozeznawania przejmuje DUCH ŚWIĘTY’ i zaczyna OBJAWIAĆ nam JEGO MOC SPRAWCZĄ zawartą w biegu zdarzeń. Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny, więc WIDZIALNE i NIEWIDZIALNE STANOWI JEDNOŚĆ – JEDNO CIAŁO, zwane “Mistycznym Ciałem Boga”, które PODLEGA WYŁĄCZNIE BOSKIEMU PRAWU – BOSKIM NORMOM PRAWNYM. Oznacza to ODRZUCANIE przez to “Mistyczne Ciało” WSZELKICH i WSZYSTKICH praw/norm, które są SPRZECZNE z BOSKIMI, jako “czegoś”, co jest SPRZECZNE z NATURĄ STWARZANIA i NIE MA TAKIEJ SIŁY, która by ten proces OCZYSZCZANIA tej Pięknej Planety z ludzkiej bezmyślności-głupoty, zwanej dla zmyły “myśleniem”, powstrzymała, choćby “skały …”. To właśnie z tego powodu OBSERWUJEMY UPADEK WSZYSTKIEGO, co jest “ludzkim zamysłem” a wszelkie próby “ratowania” tego UPADKU KOŃCZĄ się ŚMIERCIĄ wszystkich “obrońców ludzkiego myślenia” i “mięso armatnie” w tej WOJNIE z nieświadomym społeczeństwem MUSI stać się ŚWIADOME tego, że WOJNĘ tę prowadzi DUCH ŚWIĘTY, więc JAKIEKOLWIEK (!!!) tzw. “zdanie ludzkości” w TYM TEMACIE, które “mięso armatnie” usiłuje “narzucać” nieświadomemu społeczeństwu, NIE MA ŻADNEGO – NAWET NAJMNIEJSZEGO – ZNACZENIA! 🙂 Ponadto DUCH ŚWIĘTY DOSKONALE ODRÓŻNIA ZWIEDZIONYCH od ZWODZĄCYCH, więc ŻADEN “wilk w owczej skórze” nie UNIKNIE SWOJEGO PRZEZNACZENIA, jeśli ODMAWIA ODDANIA się BOGU/DUCHOWI ŚWIĘTEMU lub Matce Bożej (jak kto woli) POD OCHRONĘ, OK? Kiedy MOCĄ SPRAWCZĄ DUCHA ŚWIĘTEGO nieświadomemu społeczeństwu zaczyna “świtać” w czym brało udział i “KOMU” zawdzięcza RATUNEK z opresji, jest JUŻ “POSPRZĄTANE”! W taki sposób niewidzialna MOC SPRAWCZA DUCHA ŚWIĘTEGO UDOWADNIA “ślepej” ludzkości SWOJE ISTNIENIE, kiedy dotąd nieświadoma, stopniowo zaczyna UŚWIADAMIAĆ sobie, że “COŚ NIEWIDZIALNEGO” URATOWAŁO ją ze ŚMIERTELNEJ PUŁAPKI, w której znajdowała się, lecz z ISTNIENIA której NIE ZDAWAŁA SOBIE SPRAWY. Czy to AŻ TAK TRUDNO POJĄĆ i ZROZUMIEĆ w jakim celu DOPUSZCZA SIĘ działanie BESTII-alstwa?! Tak więc BEZ ŚWIADOMOŚCI nieustającej ASYSTY DUCHA ŚWIĘTEGO (czyli tej niewidzialnej części JEDNOŚCI “Mistycznego Ciała”) w naszym życiu, jesteśmy TYLKO pół-istotami, czyli takimi nie rozumiejącymi NICZEGO PÓŁ-główkami, biorącymi POD UWAGĘ TYLKO WIDOCZNE, pomimo, iż wiemy, że WIDOCZNE NIE MOŻE ISTNIEĆ BEZ NIEWIDOCZNEGO. Jeśli od DUCH-owiści pochodzi MOC materializowania, to POMIJANIE ‘płynącej z góry’ MOCY sprawczej (‘góra’-metafora wysokich częstotliwości) i skupianie uwagi TYLKO na widzialnym, w celu GENEROWANIA mocy powstrzymującej działanie ‘z góry’, możemy porównać do próby powstrzymywania tornada niszczącego na swojej drodze WSZYSTKIE ‘niezakorzenione w BOGU produkty ludzkiego myślenia’, za pomocą ‘dmuchających pod wiatr’ istot, usiłujących powstrzymać MOC BOSKIEGO ŻYWIOŁU ‘mocą’ swoich płuc. Stąd PRZEKAZ, w którym jest mowa o ‘nierównym Psi’- jednostce ciśnienia połączonej z ischias, który OZNACZA: “w ramach tej UDOWADNIANEJ (ludzkiej pysze jej) BEZRADNOŚCI i BEZSILNOŚCI (którą ta pycha próbuje pokazywać, jako ‘panowanie nad sytuacją i swoją przewagę’) MOŻECIE TYLKO zesr.ać się”… Z “pustelni” padają podobne słowa: “MOŻESZ-cie TYLKO sikać”, co WSPÓLNIE NAWIĄZUJE do MATERIALIZUJĄCEJ SIĘ biblijnej ZAPOWIEDZI: WASZE GÓWNA WYLEWAM TERAZ NA WAS! A ponieważ BÓG NIE ZNA GRANIC więc WARSTWA PRZEKAŹNIKOWA NASZEJ PIĘKNEJ PLANETY MATERIALIZUJE TĘ ZAPOWIEDŹ BOGA NAJWYŻSZEGO TAKŻE DOSŁOWNIE…

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top